Session Initiation Protocol (SIP) là một giao thức điều khiển ở tầng ứng dụng, nó có thể thiết lập, thay đổi và kết thúc phiên giao dịch multimedia hay những cuộc gọi. Ví dụ về phiên giao dịch multimedia như là hội nghị multimedia, đào tạo từ xa, điện thoại Internet.Chi tiết về SIP có trong tiêu chuẩn RFC 2543.