Một Gatekeeper được sử dụng trên một mạng H323 để cung cấp cho người dùng việc đăng ký và và khả năng chuyển tiếp cuộc gọi tương tự (analog) đến cho máy chủ SIP trong mạng SIP. Nó cũng cho phép người quản lý mạng thiết lập chính sách & điều khiển tài nguyên mạng như là băng thông sử dụng. Một H323 Gatekeeper là cần thiết để mà cung cấp việc định tuyến trên mạng VoIPTalk H323.