Không, hiện nay Router Vigor VoIP chỉ hỗ trợ giao thức SIP.