Chiều dài tối đa cho IPSec pre-shared key là 64 ký tự.

Hiện tại chỉ có dấu ngoặc kép ( " ) là không hỗ trợ.