IKE dùng trong chế độ IPSec để xác nhận sự ngang cấp, nó quản lý sự phát sinh và kiểm soát chìa khóa để mã hóa và trong thuật toán băm, và "thương lượng" SA trong chế độ IPSec.