Có, Dòng Vigor2800 với firmware phiên bản 2.6.3 hay mới hơn mặc định sẽ hỗ trợ IPSec NAT Traversal.

Để sử dụng chức năng IPSec NAT Traversal, vui lòng cài Smart VPN client 3.2.5 hay phiên bản mới hơn vào trong Hệ điều hành Windows để làm VPN client.

. Windows 2000 Service Pack 3 or higher + NAT-T update (Q818043).

. Windows XP Service Pack 2 (cập nhật NAT-T) hoặc đòi hỏi một bản vá registry ( Q885407 hay một nút nhấn nhanh trong Smart VPN Client 3.2.5).