Wi-Fi Protected Access (WPA) là một giải pháp chuyển tiếp cho IEEE 802.11i. Nó được thiết kế để gia tăng những đặc điểm bảo mật của WEP (Wired Equivalent Privacy), và sự cải tiến chính yếu là :

- Gia tăng sự chứng thực người dùng thông qua EAP/802.1x hay PSK.

- Cải thiện sâu sắc việc mã hóa dữ liệu thông qua Temporal Key Integrity Protocol(TKIP). TKIP là một chức năng pha trộn khóa trên mỗi gói tin trên cơ sở "khóa thời gian" (temporal key - TK), 128 bits, bộ phát địa chỉ (transmitter address - TA) và TSC. Và, có một đặc tính là tích hợp kiểm tra - MIC để đảm bảo rằng dữ liệu không bị giả mạo.