1. Backup cấu hình
Vào Management >> Maintenance, tab Configuration
Tại khung Upload and Download Configuration
- Chọn “Press Download to save configuration file to your PC
- Nhấn “Download

image1 Volktek management
2. Restore cấu hình
Vào Management >> Maintenance, tab Configuration
Tại khung Upload and Download Configuration
- Chọn “Upload configuration file to your Switch
- Nhấn “Chọn Tệp” để chọn file cấu hình đã lưu trước đó
- Nhấn “Upload” để phục hồi cấu hình đã chọn
 

image2 Volktek management
3. Nâng cấp Fimware
3.1 Lưu ý
- Backup cấu hình trước khi nâng cấp Firmware
- Nếu thiết bị hoạt động ổn định, không cần nâng cấp Firmware
- Lưu lại thông tin firmware đang sử dụng, vào System Status >> System Information

image3 Volktek management
3.2 Thực hiện
Vào Management >> Maintenance, tab Firmware
- Nhấn “Chọn Tệp” để chọn file Firmware cần nâng cấp
- Nhấn “upgrade” để nâng cấp firmware


image4 Volktek management