A. Thực thiện bằng Giao diền WEB

1. Backup cấu hình
Vào Management >> Maintenance, tab Configuration
Tại khung Upload and Download Configuration
- Chọn “Press Download to save configuration file to your PC
- Nhấn “Download

image1 Volktek management
2. Restore cấu hình
Vào Management >> Maintenance, tab Configuration
Tại khung Upload and Download Configuration
- Chọn “Upload configuration file to your Switch
- Nhấn “Chọn Tệp” để chọn file cấu hình đã lưu trước đó
- Nhấn “Upload” để phục hồi cấu hình đã chọn

 

image2 Volktek management
3. Nâng cấp Fimware
3.1 Lưu ý
- Backup cấu hình trước khi nâng cấp Firmware
- Nếu thiết bị hoạt động ổn định, không cần nâng cấp Firmware
- Lưu lại thông tin firmware đang sử dụng, vào System Status >> System Information

image3 Volktek management
3.2 Thực hiện
Vào Management >> Maintenance, tab Firmware
- Nhấn “Chọn Tệp” để chọn file Firmware cần nâng cấp
- Nhấn “upgrade” để nâng cấp firmware


image4 Volktek management

B. Thực hiện bằng dòng lệnh CLI

Chuẩn bị TFTP Server

- Download TFTP và copy vào máy

- Cấu hình ip tĩnh trên card mạng máy tính (vd: 192.168.0.10)

Lưu ý: đặt IP tĩnh card mạng cùng lớp mạng với Volktek, và có thể ping/ telnet được Volktek ( ip default của Volktek : 192.168.0.254/24)

Mở tftp và vào server interface chọn đúng card mạng như hình dưới.

1.  Backup cấu hình

Ví  dụ để Backup cấu hình về TFTP server với trên test_config, ta dùng lệnh sau như sau: 

L2SWITCH(config)#archive upload-config tftp://192.168.0.10/test_config

test_config          100% |*******************************|   512  --:--:-- ETA

Success!

2.  Restore cấu 

Giả sử có file cấu hình với tên "ring_instance_250_ok", để restore cấu hình này vào VolkTek ta dùng lệnh sau: 

L2SWITCH(config)#archive download-config tftp://192.168.0.10/ring_instance_250_ok.save

ring_instance_250_ok 100% |*******************************|  1024  --:--:-- ETA

Download config file to startup-config!

Success!

3. Nâng cấp firmware

- download firmware, và để vào folder cài đặt TFTP,

- Thực hiện nâng cấp firmware thiết bị với lệnh sau:

L2SWITCH(config)#archive download-fw tftp://192.168.0.10/5410-000-1.0.8.b3.fw

The system is downloading the new firmware. Please wait . . .

url 192.168.0.10 filename 5410-000-1.0.8.b3.fw

Downloading ...

5410-000-1.0.8.b3.fw 100% |*******************************|  9872k --:--:-- ETA

 

Checking firmware ... Firmware correct!