Quý khách cần thông tin về giá vui lòng email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., các thông tin khác liên hệ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Xin cảm ơn.

closed icon

A. Các thông số mặc định
- Mặc định tất cả các port đều là port Access - vlan 1
- Mamagement vlan                           : 1
- Web / telnet management IP           : 192.168.0.254/24
- Web User và password                   : admin / admin
- Nếu sử dụng cổng Console

 

lenh co ban tren volktek v1.5

 

- Active console với từ khóa                                    : admin
- User / password mặc định của Privileged mode   : admin / admin

B. Các lệnh kiểm tra cấu hình hiện tại:
- L2SWITCH>show model                                             < Xem model / firmware version / địa chỉ MAC / Serie mumber >
- L2SWITCH>show system-info                                    < Xem RAM / CPU >
- L2SWITCH>show uptime                                            < Xem thời gian online >
Privileged mode
- L2SWITCH#show running-config                                < Xem toàn bộ cấu hình hiện tại >
- L2SWITCH#show hardware-monitor C                       < Xem nhiệt độ và hiệu điện thế >
- L2SWITCH#show mac-address-table                         < Xem bảng địa chỉ MAC >
- L2SWITCH#show mac-address-table port 1/0/x         < Xem chỉ MAC của port x học được >
- L2SWITCH#show mvr                                                 < Xem cấu hình MVR >
- L2SWITCH#show multicast                                         < Xem group Multicast >
- L2SWITCH#show vlan                                                < Xem tất cả các vlan >
- L2SWITCH#show vlan x                                             < Xem thông tin vlan x >
- L2SWITCH#show int                                                   < Xem thông tin toàn bộ port >
- L2SWITCH#show int 1/0/x                                          < Xem thông tin port số x >
Configure terminal mode
- L2SWITCH(config)#reboot                                          < Reboot thiết bị >
- L2SWITCH(config)#reload default-config                   < Reset to default >
- L2SWITCH(config)#write memory                              < Lưu lại cấu hình hiện tại >
- L2SWITCH(config)#add user anphat 1234 admin      < Thêm một user là “anphat” với password “1234” và có quyền “admin” >

C. Các lệnh liên quan đến VLAN:
- L2SWITCH(config)#vlan 3333                       < Tạo vlan 3333 >
- L2SWITCH(config)#no vlan 3333                  < Xóa vlan 3333 >
- L2SWITCH(config-vlan)#name AnPhat         < Đặt tên cho Vlan đang cấu hình là An Phat>
- L2SWITCH(config-vlan)#show                      < Xem thông tin Vlan đang cấu hình >
- L2SWITCH(config-vlan)#exit                         < Thoát khỏi Vlan đang cấu hình, trở về mode Config >
- L2SWITCH(config-vlan)#add 1-3,5               < Thêm port 1 đến 3 và port 5 vào vlan đang cấu hinh >
- L2SWITCH(config-vlan)#no fixed 5               < Xóa port 5 khỏi vlan đang cấu hình >
- L2SWITCH(config-vlan)#fixed 6                    < Xóa tất cả port hiện có trong vlan đang cấu hình và thêm port 6 vào >
- L2SWITCH(config-vlan)#tagged 1,3-6          < Tag vlan 3333 trên port 1 và từ 3 đến 6>
- L2SWITCH(config-vlan)#untagged 2,7-10    < Untag vlan 3333 trên port 2 và từ 7 đến 10 // Lưu ý bạn chỉ được phép untag 1 vlan duy nhất cho 1 port>

D. Các lệnh liên quan đến Port:
- L2SWITCH(config)#int 1/0/1                                                < Vào mode cấu hình port 1 >
- L2SWITCH(config-if)#speed auto                                        < Set tốc độ cho port // Mặc định tất cả các port là auto // dùng “?” để có thêm nhiều thông số >
- L2SWITCH(config-if)#acceptable frame type xxx                < all: Port này sẽ cho phép tất cả loại gói tin đi qua // tagged  (untagged): Port này chỉ cho gói tin tag                                                                                                    (untag) đi qua >
- L2SWITCH(config-if)#pvid 3333                                          < Gán port vlan id // thường sử dụng cho port access // Port trunk không cần quan tâm đến pvid >
- L2SWITCH(config-if)#shutdown // no shutdown                  < Disable // enable port >

E. Cấu hình để telnet từ xa hoặc sử dụng Web UI: Nếu không muốn sử dụng các giá trị mặc định ta có thể thay đổi
Tạo vlan 3333 và thêm port 8 vào
- L2SWITCH(config)#vlan 3333                               < Tạo vlan 3333 >
- L2SWITCH(config-vlan)#name Management        < Đặt tên cho Vlan 3333 >
- L2SWITCH(config-vlan)#add 8                              < Thêm port 8 vào vlan 3333 >
- L2SWITCH(config-vlan)#tagged 8                         < Tag vlan 3333 trên port 8 nếu đây là uplink trunk // Nếu sử dụng máy tính kết nối trực tiếp thì cần untagged                                                                                     vlan 3333 trên port 8. Trong trường hợp untagged, phải cấu hình thêm PVID là 3333 cho port 8>

Đổi vlan management thành vlan 3333 và đổi IP management
- L2SWITCH(config)#int eth0 < Vào interface 0 >
- L2SWITCH(config-if)#ip address 192.168.8.254/24 < Đổi IP >
- L2SWITCH(config-if)#ip address default-gateway 192.168.8.1 < Đổi Default gateway >
- L2SWITCH(config-if)#management vlan 3333 < Đổi Vlan management >

F. Các lệnh liên quan đến MVR và Vlan Translate:
- L2SWITCH(config)#mvr 99                               < Tạo vlan multicast là 99 >
- L2SWITCH(config-mvr)#name MyTV               < Đặt tên >
- L2SWITCH(config-mvr)#activate                      < Enable vlan multicast đang cấu hình >
- L2SWITCH(config-mvr)#show                          < Xem cấu hình MVR hiện tại >
- L2SWITCH(config-mvr)#8021p-priority 4         < Cấu hình ưu tiên cho MVR >
- L2SWITCH(config-mvr)#source-port 1             < Cấu hình cho port cấp luồng multicast // Thường là port uplink lên MAN-E >
- L2SWITCH(config-mvr)#tagged 1                    < Vlan multicast sẽ được tag trên port 1 // Thông thường uplink là port trunk >
- L2SWITCH(config-mvr)#receiver-port 8           < Cấu hình port nhận multicast // Thường là port khách hàng >
- L2SWITCH(config-mvr)#group MyTV start-address 232.84.1.1 250              < Tạo Multicast group: từ 232.84.1.1 đến 251 >
Trong một vài trường hợp (Như VNPT) cần translate luồng Multicast từ Vlan 99 sang vlan VoD 1100, chúng ta cần thực hiện thêm lệnh dưới
- L2SWITCH(config)#vlan-translation egree port 1 old-vlan 99 new-vlan 1100 priority 4                   < Port 1 là port khách hàng IPTV >

G. Các câu lệnh để cấu hình Static trunk (LACP)
- L2SWITCH(config)#link-aggregation 1 enable                     < Bật static trunk nhóm 1 >
- L2SWITCH(config)# link-aggregation 1 ports 1,2                 <thêm port="" 1,2="" vào="" nhóm="" 1="">

H. Các lệnh Dual Home (Port Active / Standby)
- L2SWITCH(config)#dual-homing enable                                                  < Bật Dual Home >
- L2SWITCH(config)#dual-homing group 1 enable                                     <bật dual="" home="" cho="" nhóm="" 1="">
- L2SWITCH(config)# dual-homing group 1 primary-channel port 24         <chọn port="" 24="" làm="" chính="">
- L2SWITCH(config)# dual-homing group 1 secondary-channel port 23    <chọn port="" 23="" làm="" phụ="">

I. Các câu lệnh để cấu hình Port Isolate
- L2SWITCH(config)#int 1/0/1                             < Vào mode cấu hình port 1>
- L2SWITCH(config)# port-isolation ports 28      < Port 1 chung nhóm với port 28 (chỉ thấy port 28) >
- L2SWITCH(config)#int 1/0/2                             < Vào mode cấu hình port 2>
- L2SWITCH(config)# port-isolation ports 28      < Port 2 chung nhóm với port 28 (chỉ thấy port 28) >
Như vậy port 1 và Port 2 sẽ cách li với nhau (không thấy nhau) nhưng cả 2 vẫn thấy được port 28 (Port 28 là port uplink và port 1,2 là port khách hàng)
J. Các lệnh port sercurity
- L2SWITCH(config)# port-sercurity enable           < Enable chức năng port sercurity>
- L2SWITCH(config)#interface fastethernet1/0/6   < Vào mode cấu hình port 6>
- L2SWITCH(config-if)#port-security enable          < Enable port-sercurity trên port 6>
- L2SWITCH(config-if)#port-security limit 2           < Chỉ cho phép học 2 MAC cho port >

K. Các lệnh về mac-address-table
- L2SWITCH(config)#mac-address-table static 00:11:22:33:44:55 vlan 1 port 19 < Gán MAC 00:11:22:33:44:55 cho port 19 thuộc vlan 1>
L. Lệnh đổi password admin
- L2SWITCH(config)# add user admin  123456  admin
< 123456 password mới , admin là user admin, admin là gán quyền admin cho user>
M. Lệnh tạo user
- L2SWITCH(config)# add user abc  123456  admin
< abc là tên user, 123456 là password, admin là gán quyền admin cho user >
P/S: sẽ có 2 quyền là admin và normal (admin có quyền read và write, normal chỉ được read)


Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ khi các bạn còn ở trước thiết bị và có thể login vào thiết bị.
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515