Giả sử công ty có 4 đối tượng riêng biệt, bao gồm:  Kinh doanh, Kỹ thuật, Kế toán, Ban giám Đốc (BGĐ). Các nhóm có một lớp mạng riêng. Sử dụng Vigor 2925 làm router chính kết nối internet và Switch WI-PCMS310GF.

Sơ đồ:

A. Cấu hình trên Router DrayTek

Tham khảo hướng dẫn https://www.anphat.vn/cac-mo-hinh-he-thong-mang-thong-dung/ket-hop-vlan-tren-vigor2926-voi-vigorswitch-g2280-va-vigorswitch-g1280 (phần A: Trên Vigor2926)

B. Cấu hình chia VLAN Wi-Tek Switch trên Cloud

 1. Đăng kí tài khoản Wi-Tek Cloud (Nếu đã có bỏ qua bước này)

Thực hiện theo hướng dẫn: https://www.anphat.vn/wi-tek-huong-dan-cau-hinh-tren-may-tinh/wi-tek-huong-dan-dang-ki-tai-khoan-wi-tek-cloud

 1. Thêm thiết bị với Wi-Tek Cloud (Nếu đã có bỏ qua bước này)

Thực hiện theo hướng dẫn: https://www.anphat.vn/wi-tek-huong-dan-cau-hinh-tren-may-tinh/wi-tek-huong-dan-them/-xoa-thiet-bi-ap-tren-wi-tek-cloud

 1. Truy cập Wi-Tek Cloud

Truy cập địa chỉ Wi-Tek Cloudhttps://cloud2.wireless-tek.com/#/login

 1. Đăng nhập Wi-Tek Cloud bằng tài khoản của bạn
 2. Kiểm tra thông tin thiết bị
 • Vào MONITORING >> Devive >> Switch >> chọn Network của bạn

 • Nhấn vào Serial Number của Switch cần cấu hình

 

 • Xuất hiện thông tin chung của thiết bị như HostName, model,port đang kết nối, IP,…

 1. Tạo VLAN

Vào Configuration>> nhấn Add VLAN

 • VLAN: điền VLAN cần tạo (ví dụ VLAN10)
 • Description: đặt tên VLAN (Ví dụ KinhDoanh)
 • Nhấn SAVE

 • Thực hiện tương tự cho các VLAN khác

 1. Cấu hình VLAN cho từng port

Vào Port

 1. Cấu hình port nối với router chính

- Chọn port nốivới router chính (port 8)

 • Port Enable: chọn Enable
 • Port Mode: chọn Trunk
 • VLAN ID: điền VLAN Management là VLAN 1 default
 • Tag VLAN: điền tất cả các VLAN, các VLAN cách nhau bởi dấu “,”
 • UNTAG VLAN: điền VLAN quản lí 1
 • Nhấn SAVE                                                 

7.2 Cấu hình Port nối với từng phòng ban

 • Chọn Port cần cấu hình (ví dụ port 1)

 • Port Enable: chọn Enable
 • Port Mode: chọn Access
 • VLAN: điền VLAN của phòng ban sử dụng (ví dụ Vlan 10)
 • Nhấn Advanced
 • Port Description: điền ghi chú port (ví dụ KinhDoanh)
 • Nhấn Save

 • Thực hiện tương tự cho các port khác nối với từng phòng ban
 • Chờ vài phút cập nhật cấu hình
 • Vào Configuration kiểm tra

 1. Lưu ý: khi thiết bị đã được đăng kí vào Wi-Tek Cloud, thì mật khẩu admin đăng nhập đã chuyển thành mật khẩu chung của Network mà thiết bị đã đăng kí
 • Để kiểm tra mật khẩu hiện tại của Network
  • Nhấn biểu tượng Group ở góc trên bên phải
  • Tại Network cần xem, nhấn Edit

 • WEB Admin Password chính là mật khẩu đăng nhập chung của toàn bộ network