.Nhằm tăng độ ổn định và khả năng đáp ứng tức thời khi xuất hiện lỗi, người quản trị có thể áp dụng mô hình High Available – Hot- Standby để đảm bảo hệ thống luôn ổn định.

 

Lưu ý:

 • 2 thiết bị sử dụng cùng mã, và cùng firmware sersion
 • Nếu hệ thống đứng sau router GPON, có thể yêu cầu nhà mạng Bridge mode trên cả 2 port để không cần dùng Switch. (xem sơ đồ bên dưới)

Trên router chính (Primary Router)

1. Cấu hình HA

Vào  Application >> High Availability,

Tại Tab General Setup

 • Check Enable High Availability
 • Redundancy Method: chọn Hot- Standby
 • Cấu hình HA với các thông số sau:
 1. Group ID: điền Group HA. (những router có chung group ID sẽ cùng thuộc HA Group. Mặc định  Group ID là 1, Có thể sử dụng Group mặc định.)
 2. Priority ID: Điền Priority – độ ưu tiên (Trong HA group, Router có Priority lớn hơn sẽ là router chính (Primary). Nếu 2 router có cùng Priority thì router có IP nhỏ hơn sẽ là router chính.)
 3. Authentication Key: Điền Key xác thực HA. Tất cả thành viên HA group sử dụng chung một key.
 4. Management Interface: chọn lớp LAN chính thực hiện trao đổi thông tin HA giữa các router. 
 5. Update DDNS: check enable nếu đường truyền là IP động và sử dụng tên miền động.
 6. Syslog: check enable ghi log HA nếu cần
 7. Check Enable lớp mạng sử dụng HA. Điền Virtual IP (IP ảo) của từng lớp LAN tương ứng (như hình)

​​

Tại Tab Config Sync 

 • check Enable Config Sync. Để đồng bộ cấu hình cho router phụ có Priority nhỏ hơn.

Lưu ý: Mỗi khi Config Sync (đồng bộ cấu hình) hoàn tất, router sẽ reboot thiêt bị. Vì vậy để hệ thống hoạt động ổn định, chúng tôi đề đề nghị thời gian đồng bộ  cấu hình nên là 1 ngày.

2. Cấu hình LAN

vào LAN >> General Setup, tại LAN1 >> nhấn Details Page

 1. IP Address: Điền IP router. (ví dụ 192.168.1.2)
 2. Gateway IP: Điền IP router. (đây là IP ở mục a, Lưu ý phía dưới có ghi chú gateway IP này sẽ được thay thế bằng Virtual IP khi cấp DHCP cho Client.)

B. Đối với router phụ (Secondary router)

1. Cấu hình HA

 Vào Application >> High Availability, thực hiện tương tự cho router chính sử dụng chung các thông số Group ID, Authentication Key, Management Interface,... lưu ý Priority phải nhỏ hơn priority router chính.

2. Cấu hình LAN

Vào LAN >> General Setup, chọn LAN1 >> nhấn Details Page. Cấu hình IP Address và gateway IP Address là IP router phụ (192.168.1.3). Thông thường IP router phụ sẽ lớn hơn IP router chính.

C. Đấu nối hệ thống

Sau khi đã cấu hình tất cả các tính năng, tiến hành kết nối 2 router như mô hình.

Giả sử hệ thống có nhiều VLAN,

 • Mỗi LAN trên router đều phải có IP chính và phụ tương ứng.

 

Subnet

Primary Router

Secondary Router

Virtual IP

LAN1

192.168.1.0

192.168.1.2

192.168.1.3

192.168.1.1

LAN2

192.168.2.0

192.168.2.2

192.168.2.3

192.168.2.1

LAN3

192.168.3.0

192.168.3.2

192.168.3.3

192.168.3.1

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

LANx

192.168.x.0

192.168.x.2

192.168.x.3

192.168.x.1

 • Nên có 1 VLAN management Untag, chuyên dùng để quản lý, đấu nối thiết bị. (trong hình, VLAN management là VLAN0 thuộc lớp LAN1)

Tham khảo hướng dẫn cấu hình chia VLAN trên DrayOS: https://www.anphat.vn/cac-mo-hinh-he-thong-mang-thong-dung/mo-hinh-ket-hop-vigor2926-g1280-ap903-cap-wi-fi-cho-nhan-vien-va-khach (phần trên Vigor2926)

D. Kiểm tra trạng thái HA

Vào Application << High Availability, chọn “Status” ở góc trên bên phải màn hình.

 • Khi vừa kết nối 2 router ta sẽ thất trạng thái như sau:
  • Primary Router: ở trạng thái “Ready”, “Sync” (đang đồng bộ cấu hình từ router chính vào router phụ)
  • Secondary Router: ở trạng thái “Progressing
  • Mẹo: nhấn “Renew” để cập nhật thông tin router còn lại, nhấn “Refresh” để cập nhật thông tin router
    

 

 • Khi việc đồng bộ cấu hình 2 router đã hoàn tất, và 2 router đã có cấu hình giống nhau,
  • Primary Router: ở trạng thái “Ready”, “Sync” (đang đồng bộ cấu hình từ router chính vào router phụ)
  • Secondary Router: ở trạng thái “Equal”
  • Mẹo: Router sẽ kiểm tra đồng bộ cấu hình khi đến “Time Interval” đã cấu hình trong HA. Hoặc nhấn “Sync” để đồng bộ cấu hình ngay lập tức. Sau khi hoàn thành đồng bộ cấu hình, Secondary router sẽ reboot.

 • Nhấn “Details” để xem thông tin chi tiết HA.