Quý khách cần thông tin về giá vui lòng email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., các thông tin khác liên hệ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Xin cảm ơn.

closed icon

Vigor3900 | Vigor2960 | Vigor300B

Giả sử nhà cung cấp cấp cho ta một dãy IP Public 11.11.11.48, Subnet Mask 255.255.255.248; đượccấu hình trên WAN1. Trong dãy này có các IP từ 11.11.11.48 à 11.11.11.55. Có 3 cách cấu hình dãy IP này trên Vigor300B

 • Cách 1: Cấu hình IP Alias, gán IP trên WAN Vigor và NAT cho dịch vụ cần sử dụng
 • Cách 2:Cấu hình IP for Route,gán IP tĩnh trên server, sử dụng chung Switch với mạng nôi bộ
 • Cách 3:Cấu hình IP for Route,gán IP tĩnh trên server, sử dụng switch riêng

Cách 1: Cấu hình IP for NAT( IP Alias)
Vào WAN >>> General Setup, chọn WAN1, nhấn Edit.
- Đối với Mode PPPOE, chuyển sang tab PPPOE. Tại mục IP Alias, ta add dãy IP public mà chúng ta có:


- Đối với mode Static, chuyển sang tab Static. Cũng trong mục IP Alias, ta add dãy IP public
 

Lưu ý: Sau khi đã cấu hình IP Alias, ta có thể thực hiện NAT các dịch vụ mong muốn cho từng IP Public đã cấu hình.

Xem hướng dẫn NAT tại: https://www.anphat.vn/internet-iptv-wan-lan-nat-port-co-ban/nat-port-/-dmz-port-redirection

Cách 2: Cấu hình IP for Route,gán IP tĩnh trên server, sử dụng chung Switch với mạng nôi bộ

Vào mục LAN >>> General Setup, chọn Lan cần cấu hình dãy IP tĩnh, nhấn Edit

- Trong mục 2nd Subnet

 • Nhấn Add         :Tạo thêm lớp mạng route
 • IP                     :Đặt IP lớp IP tĩnh
 • Subnet Mask    :Điền Subnet Mask lớp IP tĩnh
 • Mode                :Chọn “ROUTING
 • DHCP               :Chọn “Disable
 • Nhấn Save
 • Nhấn Apply

 

- Gán IP tĩnh trên máy tính, chỉ Gateway về router 11.11.11.48/29
 

 

Cách 3:Cấu hình IP for Route, gán IP tĩnh trên server, sử dụng switch riêng

 1. Tạo VLAN riêng cho lớp IP tĩnh
  Giả sử, cần quy định port 2 trên thiết bị sẽ kết nối switch server cần thực hiện
 • Bỏ port 2 ra khỏi VLAN mặc định
  Vào LAN>> Switch, chọn VLAN 10, nhấn “Edit”, bỏ check port 2 tại mục MemberUntag, nhấn “Apply
   

 

 • Add port 2 vào VLAN dành riêng cho lớp mạng IP tĩnh
  Vào LAN>> Switch, nhấn “Add” để tạo VLAN mới,
  • VLAN ID               :Điền VLAN muốn tạo ( ví dụ: 111)
  • Member/ Tag       :Check “LAN_Port_2
  • Nhấn “Apply

Sau khi tạo xong, ta sẽ có bảng VLAN gồm 2 VLAN như sau:

 

 1. Tạo LAN route tương ứng với VLAN đã tạo
  Vào LAN >> General Setup, nhấn “Add” tạo LAN mới
 • Profile                 :Đặt tên LAN
 • Check “Enable
 • VLAN ID              :Điền VLAN đã tạo ở bước 1 ( ví dụ 111)
 • Mode                  :Chọn “Routing
 • IP Address          :Điền IP gateway của lớp IP tĩnh (tương ứng với lớp IP tĩnh thuê từ nhà cung cấp)
 • Subnet Mask      :Điền Subnet Mask của lớp IP tĩnh (tương ứng với lớp IP tĩnh thuê từ nhà cung cấp)
 • DHCP                 :Chọn “Enable” nếu muốn cấp phát DHCP động cho server
 • DHCP Start IP/ DHCP End IP: Điền dãy IP tương ứng sẽ cấp
 • DHCP DNS         :Điền DNS sẽ cấp cho các server
 • Nhấn “Apply
   

 1. Tạo policy quy định lớp mạng IP tĩnh chạy route
  Vào Routing>> Policy Route, nhấn “Add” tạo rule
 • Profile                :Đặt tên rule
 • Check “Enable
 • Source Type        :Chọn “Subnet”
 • IP address          :Điền IP lớp mạng IP tĩnh
 • Subnet Mask      :Điền Subnet mask lớp IP tĩnh
 • Load Balancing Rule: Chọn WAN ứng với đường truyền có IP tĩnh ( ví dụ Wan1)
 • Mode                 :Chọn “Routing
 • Nhấn “Apply