Vigor3900 | Vigor2960 | Vigor300B

Giả sử nhà cung cấp cấp cho ta một dãy IP Public 11.11.11.48, Subnet Mask 255.255.255.248; đượccấu hình trên WAN1. Trong dãy này có các IP từ 11.11.11.48 à 11.11.11.55. Có 3 cách cấu hình dãy IP này trên Vigor300B

 • Cách 1: Cấu hình IP Alias, gán IP trên WAN Vigor và NAT cho dịch vụ cần sử dụng
 • Cách 2:Cấu hình IP for Route,gán IP tĩnh trên server, sử dụng chung Switch với mạng nôi bộ
 • Cách 3:Cấu hình IP for Route,gán IP tĩnh trên server, sử dụng switch riêng

Cách 1: Cấu hình IP for NAT( IP Alias)
Vào WAN >>> General Setup, chọn WAN1, nhấn Edit.
- Đối với Mode PPPOE, chuyển sang tab PPPOE. Tại mục IP Alias, ta add dãy IP public mà chúng ta có:


- Đối với mode Static, chuyển sang tab Static. Cũng trong mục IP Alias, ta add dãy IP public
 

Lưu ý: Sau khi đã cấu hình IP Alias, ta có thể thực hiện NAT các dịch vụ mong muốn cho từng IP Public đã cấu hình.

Xem hướng dẫn NAT tại: https://www.anphat.vn/internet-iptv-wan-lan-nat-port-co-ban/nat-port-/-dmz-port-redirection

Cách 2: Cấu hình IP for Route,gán IP tĩnh trên server, sử dụng chung Switch với mạng nôi bộ

Vào mục LAN >>> General Setup, chọn Lan cần cấu hình dãy IP tĩnh, nhấn Edit

- Trong mục 2nd Subnet

 • Nhấn Add         :Tạo thêm lớp mạng route
 • IP                     :Đặt IP lớp IP tĩnh
 • Subnet Mask    :Điền Subnet Mask lớp IP tĩnh
 • Mode                :Chọn “ROUTING
 • DHCP               :Chọn “Disable
 • Nhấn Save
 • Nhấn Apply

 

- Gán IP tĩnh trên máy tính, chỉ Gateway về router 11.11.11.48/29
 

 

Cách 3:Cấu hình IP for Route, gán IP tĩnh trên server, sử dụng switch riêng

 1. Tạo VLAN riêng cho lớp IP tĩnh
  Giả sử, cần quy định port 2 trên thiết bị sẽ kết nối switch server cần thực hiện
 • Bỏ port 2 ra khỏi VLAN mặc định
  Vào LAN>> Switch, chọn VLAN 10, nhấn “Edit”, bỏ check port 2 tại mục MemberUntag, nhấn “Apply
   

 

 • Add port 2 vào VLAN dành riêng cho lớp mạng IP tĩnh
  Vào LAN>> Switch, nhấn “Add” để tạo VLAN mới,
  • VLAN ID               :Điền VLAN muốn tạo ( ví dụ: 111)
  • Member/ Tag       :Check “LAN_Port_2
  • Nhấn “Apply

Sau khi tạo xong, ta sẽ có bảng VLAN gồm 2 VLAN như sau:

 

 1. Tạo LAN route tương ứng với VLAN đã tạo
  Vào LAN >> General Setup, nhấn “Add” tạo LAN mới
 • Profile                 :Đặt tên LAN
 • Check “Enable
 • VLAN ID              :Điền VLAN đã tạo ở bước 1 ( ví dụ 111)
 • Mode                  :Chọn “Routing
 • IP Address          :Điền IP gateway của lớp IP tĩnh (tương ứng với lớp IP tĩnh thuê từ nhà cung cấp)
 • Subnet Mask      :Điền Subnet Mask của lớp IP tĩnh (tương ứng với lớp IP tĩnh thuê từ nhà cung cấp)
 • DHCP                 :Chọn “Enable” nếu muốn cấp phát DHCP động cho server
 • DHCP Start IP/ DHCP End IP: Điền dãy IP tương ứng sẽ cấp
 • DHCP DNS         :Điền DNS sẽ cấp cho các server
 • Nhấn “Apply
   

 1. Tạo policy quy định lớp mạng IP tĩnh chạy route
  Vào Routing>> Policy Route, nhấn “Add” tạo rule
 • Profile                :Đặt tên rule
 • Check “Enable
 • Source Type        :Chọn “Subnet”
 • IP address          :Điền IP lớp mạng IP tĩnh
 • Subnet Mask      :Điền Subnet mask lớp IP tĩnh
 • Load Balancing Rule: Chọn WAN ứng với đường truyền có IP tĩnh ( ví dụ Wan1)
 • Mode                 :Chọn “Routing
 • Nhấn “Apply