Hiện tại các loại dòng DrayTek Router Vigor hỗ trợ Preshared Key để xác thực.